ข้อตกลงการใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อ้างถึงเงื่อนไขที่ HotelsCombined Pty Ltd ACN 122 130 554 (เรา พวกเรา หรือ ของพวกเรา) มอบการเข้าใช้งานเว็บไซต์และข้อมูล
คำจำกัดความ
ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้:
ข้อมูล หมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์รวมทั้ง:
 1. จำนวนห้องพักที่ว่าง;
 2. ราคาห้องพัก;
 3. รายละเอียดและภาพถ่ายโรงแรม;
 4. สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม;
 5. ความเห็นจากลูกค้า; และ
 6. บทความบรรณาธิการ
จุดประสงค์ที่ได้รับอนุญาต หมายถึงจุดประสงค์ในการเปรียบเทียบราคาที่พักโรงแรมและการบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการทำการจองและ/หรือการจัดการการเดินทาง อย่างไรก็ตามไม่รวมถึงการตีพมพ์ใหม่หรือการจัดหาข้อมูลอีกครั้งหรือส่วนใดๆ ของข้อมูลให้กับลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์;
ข้อเสนอของบุคคลที่สาม หมายถึงสินค้าและบริการที่ถูกนำเสนอเพื่อการขายโดยบุคคลที่สาม;
เว็บไซต์ หมายถึงเว็บไซต์ที่ www.hotelscombined.co.th
การเข้าใช้งาน
เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ คุณ:
 1. ตกลงที่จะอยู่ภายใต้กรอบของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้; และ
 2. รับรองว่าคุณมีอยู่ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
กิจกรรมต้องห้าม
คุณจะต้องไม่:
 1. ทำซ้ำวัตถุดิบ ตีพิมพ์ จัดแสดงสู่สาธารณะ สื่อสารไปยังสาธารณะ หรือทำการดัดแปลงข้อมูลใดๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลนอกจากจุดประสงค์ที่ได้รับอนุญาต;
 2. การเข้าสู่หรือการเฝ้าติดตามข้อมูลหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูลโดยใช้โรบ็อต สไปเดอร์ สเครเปอร์ หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตของเราอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร;
 3. ละเมิดข้อจำกัดเกี่ยวกับโรบอท เอ็กซ์คลูชั่น เฮดเดอร์สบนเว็บไซต์หรือหลีกเลี่ยงมาตรการใดๆ เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าใช้งานเว็บไซต์;
 4. ทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจจะก่อให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานของเราทำงานอย่างหนักอย่างไม่สมสัดส่วนหรือไม่สมเหตุสมผล;
 5. พยายามเปลี่ยนแปลง แปล ดัดแปลง แก้ไข ดีคอมไพล์ (Decompile) แยกส่วนหรือรีเวิร์สเอ็นจิเนียร์ (Reverse Engineer) โปรแกรมซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เราใช้งานในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
คุณยินดีชดใช้ให้เราในต้นทุน การเรียกร้อง ความต้องการ ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความเสียหายและความสูญเสียที่เกิดจากการใช้งานข้อมูลหรือข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามนอกจากจุดประสงค์ที่ได้รับอนุญาต
การรับรองข้อมูลและการยอมรับในความเสี่ยง
การรับรองข้อมูล
คุณต้องรับรองความเที่ยงตรงของข้อมูลก่อนที่จะยอมรับหรือใช้ข้อเสนอจากบุคคลที่สามใดๆ
การยอมรับในความเสี่ยง
คุณยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับ:
 1. การใช้งานเว็บไซต์และข้อมูล; และ
 2. การยอมรับและการใช้ข้อเสนอจากบุคคลที่สาม
ไม่รับประกัน
เราไม่รับประกัน:
 1. ความเที่ยงตรง คุณภาพ ความครบถ้วนหรือความเชื่อมั่นของเว็บไซต์รวมทั้งข้อมูลและข้อเสนอใดๆ จากบุคคลที่สาม;
 2. ว่าเว็บไซต์และข้อมูลจะปราศจากข้อผิดพลาด ไวรัส การรบกวนหรือปลอดจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแฮคเกอร์ (Hacker)
ความรับผิดทางกฎหมาย
ข้อจำกัด
ตามขอบเขตที่ข้อตกลงนี้ถูกตีความภายใต้ Trade Practices Act 1974 (Cth) ซึ่งนำมาใช้กับการบริการของเรา ความรับผิดทางกฎหมายของเราสำหรับการละเมิดข้อตกลงนี้จำกัดเพียงการให้บริการอีกครั้งหรือการชำระค่าใช้จ่ายในการให้บริการอีกครั้ง
การจำกัดความคุ้มครอง
ไม่รวมข้อตกลงทั้งหมดนอกจากที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงนี้อย่างชัดเจน นอกจากข้อตกลงที่ไม่สามารถละเว้นได้ตามกฎหมาย
การจำกัดความรับผิด
ภายใต้ข้อความ 7.1 ข้างต้น ความรับผิดรวมทั้งหมดสูงสุดของเราที่มีต่อคุณจำกัดถึงมูลค่าทั้งหมด $AU100
การไม่รวมในการรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายรวมทั้งการสูญเสียกำไรที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจาก เป็นพิเศษหรือเกิดขึ้นโดยตรงอันเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้
ทั่วไป
ข้อตกลงทั้งหมด
ข้อตกลงในการใช้งานนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหลายฝ่ายและใช้แทนการสื่อสารระหว่างกันก่อนหน้านี้
การแก้ไขและการเปลี่ยนแปลง
เราอาจทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้งานนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
กฎหมายที่ใช้บังคับและขอบเขตอำนาจของศาล
ข้อตกลงการใช้งานนี้อยู่ภายใต้และต้องถูกตีความตามกฎหมายที่ใช้บังคับในรัฐนิวเซาท์เวลส์ คุณยอมรับในอำนาจการตัดสินอย่างเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวของศาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์และเครือรัฐออสเตรเลียในกรณีใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานนี้